ЧАНАРЫН ЗОРИЛТ

Сумын Засаг Даргын тамгын газрын эрхэм зорилгодоо түшиглэн боловсон хүчнийг чадавхжуулж ололт амжилт үйл ажиллагаандаа тулгуурлан тэргүүний загвар сум болохыг эрхэмлэнэ.