ЧАНАРЫН ЗОРИЛГО

Цаг үеэ олсон зөвлөгөө, бүх талын мэдээллээр хангах, хууль тогтоомж, засгийн газар, аймаг сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төрийн алба хэвийн жигд тасралтгүй ажиллах нөхцөлийг баталгаатай хангах зарчмаар улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүйгээр иргэддээ үнэнч шударга үйлчлэх, өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг бий болгоно.