Home мэдээ мэдээлэл Угийн бичиг хөтлөх журам

Угийн бичиг хөтлөх журам

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

 

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

мод болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

"16.монгол улсын epx бур угийн бичиг хетелне. 17.угийн бичигт тухайн хуний мэдэх ΘΒΟΓ дсээ эхлэн верийн хуухэд хуртэлх ясан болон цусан терлийн ураг садан хумуусийг тус бурээр нь тодорхойлон бичнэ. ургийн овог Activate Windows Gotoivw activate Windows. Goto" гэсэн бичвэр-н элэглэл зураг байж магадгүй

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

 

"угийн бичигт овог, дерийн нэрийг нэрлэхийн тийн ялгалд, эцгийн нэрийг харьяалахын тийн ялгалд бичнэ./ тухайлбал боржигон дашдоржийн нацагдорж, хатгин цэндийн дамдинсурэн гэх мэт/ хэрэв угийн бичиг хетлегч хусвэл энэ журмын 18-Ð зааснаас гадна еерийн санаачилгаар нэмэлт оруулж болно. гэр бул бологчид, ΘΘρ дерсдийн угийн бичгийг бурнээр нь хуулан авч цаашид нэгтгэн дерийн ерхийн угийн бичгийг бурдуулэн хетелж, YP хуухдууддээ уламжлуулан дамжуулж ΘΓΗΘ. ургийн ургийново овог Activate Windows Gow Go Settingsto activate" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

газрын зураг болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно