Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Сумын төвд Улиастайн голд гүүр барих ажлын танилцуулга

Сумын төвд Улиастайн голд гүүр барих ажлын танилцуулга

Сумын төвд Улиастайн голын  2 гарманд  гүүр барих ажлыг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар иргэдийн бүлгээр  гүйцэтгүүлж  иргэдийг ая тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

Ашиглалтын явцад гүүрний 2 талын даланг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага гарч байгаа бөгөөд гүйцэтгэгч бүлэг ажлыг хүлээн авснаас хойш 1 жилийн хугацаанд аливаа доголдлыг арилгах үүрэг хүлээнэ. /Хуульд заасан гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас бусад нөхцөлд/

Гүйцэтгэгч: Л. Доржжанцан ахлагчтай “Улаан заваг” иргэдийн бүлэг /Тус бүлэг нь 2 хэсэг баг болж гүүрийн ажлыг гүйцэтгэсэн. 1 дүгээр баг-Л. Доржжанцан ахлагчтай баг, 2 дугаар баг Х. Мандахбаяр ахлагчтай баг/

Санхүүжилт: Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын төсөв -16.000.000 төгрөг

Л. ДОРЖЖАНЦАН АХЛАГЧТАЙ БАГИЙН БАРЬСАН ГҮҮР:

мод болон авто зам гэх мэтийн зураг байж болно

мод болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

нэг буюу түүнээс олон хүн, зогсож буй хүмүүс, мод болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

 

Х. МАНДАХБАЯР АХЛАГЧТАЙ БАГИЙН БАРЬСАН ГҮҮР 

No description available.

No description available.

No description available.