Home Хүний нөөц Сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны сул орон тооны талаарх мэдээлэл

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны сул орон тооны талаарх мэдээлэл

Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт  төрийн захиргааны албан тушаалын дараах сул орон тоо гарч захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэв.

Албан тушаалын нэр

Ажлын байрын тоо

1 Хөдөө аж ахуйн тасгийн бэлчээр, тэжээл, газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн 1
2 Хөдөө аж ахуйн тасгийн хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1
3 Байгаль хамгаалагч 2
4 Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн 1
5 Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн 1