Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Сумын төвийн хогийн цэгийг цэвэрлэх, талбайн хэмжээг багасгах ажлыг хүлээн авлаа.

Сумын төвийн хогийн цэгийг цэвэрлэх, талбайн хэмжээг багасгах ажлыг хүлээн авлаа.

Сумын төвийн хогийн цэгийг цэвэрлэх, талбайн хэмжээг багасгах ажлыг Т. Мэндсайхан ахлагчтай “Алтан шар зам” бүлэг Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаар 20.000.000 /хорин сая/ төгрөгөөр гүйцэтгэж ажлын хэсэг хүлээн авлаа.